FANDOM


LŨ CHÓ ĐẺ SÚC VẬT BÁN NƯỚC HẠI DÂN CỘNG SẢN!

CHỪNG NÀO VOZFORUMS CÒN THÌ Ý CHÍ CHIẾN ĐẤU CỦA ANH EM CÒN! BỌN TAO KHÔNG SỢ LŨ CỘNG SẢN CHÓ ĐẺ CHÚNG BÂY ĐÂU!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.